หน้าแรก

 

4 concept

ควอลิตี้ คิดส์ เพิ่มพลังสมองให้กับลูกน้อยด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. (Advance Neurological Teaching)

สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ที่ช่วยค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กด้วยระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ A.N.T.(Advance Neurological Teaching) สำหรับเด็กวัย 2 – 12 ปี เน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกจริยธรรมเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมาธิในการเรียน ทำให้เกิดกระบวนการคิดการไตร่ตรอง โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะ การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กกล้าซักถาม กล้าคิด และกล้าแสดงออก