เกี่ยวกับเรา

ควอลิตี้คิดส์

เราคือใคร

Quality Kids เป็นแฟรนไชส์ด้านการศึกษา โดยคนไทย เพื่อพัฒนาเด็กให้ฉลาดด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง สอนด้วยระบบ A.N.T.  (Advance Neurological Teaching ) การกระตุ้นปลายประสาทสมองในระดับที่ก้าวหน้า เน้นทักษะการคิดหรือฝึกสมอง (Brain skill) ที่ช่วยค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กวัย 1.5 -12ปี  ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน พร้อมสอดแทรกจริยธรรมเปิดโอกาสและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวตนเอง มีสมาธิในการเรียน  โดยมีครูที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กกล้าซักถาม กล้าคิด และกล้าแสดงออก หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ ยังได้รับการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เราคือผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเด็กให้ฉลาดเต็มศักยภาพ พร้อมคณะครูที่มีประสบการณ์การสอนและผ่านการอบรม

เป็นโรงเรียนที่เปิดพลังสมองได้อย่างยอดเยี่ยม  พร้อมบรรยากาศการเรียนที่สร้างให้เด็กมีความสุข  ฝึกสมาธิให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว สรรสร้างขั้นตอนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงศักยภาพของเด็ก ทำให้เกิดความศรัทธาในตนเอง จัดลำดับกระบวนการคิด หลักสูตรที่ใช้ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

เรามีเด็กที่จบหลักสูตรนี้กว่า 7,000 คนทั่วประเทศ  ดำเนินการมากว่า 20 ปี

Matthew Brady

ดร.ชญานิธิ และคุณแมทธิว แบร์ดี้ ผู้ก่อตั้งควอลิตี้คิดส์ (โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง)