ประวัติ

Matthew Brady

ดร.ชญานิธิ  แบร์ดี้ และ คุณMatthew Brady  ทั้งสองท่านเป็นผู้ก่อตั้ง ควอลิตี้ คิดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสมองในการเรียนรู้ของเด็กตั้งโดยการวางรากฐานของการทำงานที่เป็นระบบ  ฝึกให้มีการคิดที่หลากหลายมิติ  จดจ่อกับงานที่ทำ เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเป็น รู้จักรักและภาคภูมิใจในตนเอง

ดร.ชญานิธิ  แบร์ดี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการพัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้สร้างการสอนระบบ Advance Neurological Teaching (A.N.T.)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก Doctor of Education University of Northern Philippine

ประสบการณ์

  • ครูผู้สอน สถาบันเรนวิค ชายด์เซ็นเตอร์ ประเทศออสเตรลีย
  • ครูผู้สอนเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาในประเทศไทย
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาความฉลาดและเสิรมสร้างทักษะสมอง เบรน ฟิตเนส
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญ์นิธิ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ คิดส์ เซอร์วิสเซส จำกัด