พันธกิจ

activities together

activities together

  1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้เด็กค้นหาศักยภาพของตนเอง
  2. เราสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และค้นหาอย่างสนุกสนาน
  3. เราใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมการสอนที่ก้าวหน้า
  4. ครูเป็นผู้ที่มีความใส่ใจเด็กและสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย ด้วยเนื้อหาที่มีเป้าหมาย   กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
  5. เรายอมรับความเป็นเอกตบุคคล  และความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเขา
  6. เด็กจะร่าเริง  เพราะกิจกรรมของเราเหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้เล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
  7. เด็กที่ถูกดึงศักยภาพออกมาจะมั่นใจในตนเอง
  8. พัฒนา EQ ในกลุ่มเล็ก คนที่ถูกพัฒนา EQ จะมีเพื่อนหลากหลายและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
  9. เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเหตุผล  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
  10. เรานำการศึกษาแนวใหม่ให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน