Brainy

 self esteem

เหมาะสำหรับเด็ก 4 ขวบ เด็กจะได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเล่นที่ท้าทาย มีกฎกติกาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม เพื่อฝึกให้เด็กได้มีสมาธิในการฟัง รู้จักการจับใจความ และสามารถนำทักษะที่มีอยู่ออกมาแก้ปัญหาได้ ฝึกการตัดสินใจ บนพื้นฐานเหตุและผล ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษา อีกทั้งเน้นส่งเสริมให้ใช้มือกับตาให้สัมพ้นธ์มากขึ้น ด้วยกิจกรรมศิลปะที่ทำให้เด็กชื่นชม การควมคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เด็กจะได้ฝึกการเล่าเรื่องราวผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆ ฝึกการคาดคะเน และมีการนำกระบวนความคิดเชิงตรรกะ มาแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ เป็นการปูพื้นฐานกระบวนการคิดขั้นสูงต่อไป