Cuties

 

jigsaw

เหมาะสำหรับเด็ก 3 ขวบ เด็กจะได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ ผ่านการลงมือทำชิ้นงานให้สำเร็จด้วยตนเอง กิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การสำรวจ การแยกแยะ การลองทำด้วยวิธีของตนเอง เป็นการกระตุ้นความคิดเชื่อมโยง และเสริมสร้างระบบการเรียนรู้ภายในของเด็ก ส่งผลให้มีสมาธิจดจ่อที่ดี ด้วยเกมการศึกษาที่ได้รับการคัดสรร และออกแบบให้เหมาะสมกับวัย จะทำให้เด็กเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ได้ดีตั้งแต่เยาว์วัย

concentration6