Gifted

gifted

คอร์สพัฒนากระบวนการคิดด้านการวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ขั้นต้น กระตุ้นให้เด็กมีการสังเกตุอย่างละเอียดลออ มีการอดทนรอคอย ปฏิบัติตามกฎกติกา เสริมสร้างให้มีสมาธิในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น