Kiddy

self esteem2 concentration hand-eye coordination

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง และมีพื้นฐานเข้าใจคำศัพท์อย่างง่าย

การสอนเน้นปูทักษะขั้นพื้นฐาน เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมผ่านการเล่น ที่ช่วยฝึกให้รู้จักการจำแนก การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ เป็นการปูพื้นฐานด้านการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็ก กิจกรรมศิลปะ อาทิ การฉีก ปะ ขยำ ร้อยเชือก ระบายสี จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้คล่องแคล่ว ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาเมื่อเข้าชั้นเรียน แต่ละกิจกรรมเด็ก ๆ จะได้ฝึกการฟัง และปฏิบัติตาม รู้จักกติกา มารยาทขั้นพื้นฐาน เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน ส่งเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมให้มั่นคงสมวัย