Smart

fast brain4

เหมาะสำหรับเด็ก 5 ขวบ เด็กจะได้เรียนทักษะการคิดที่เป็นแกน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิด ได้แก่ การสังเกต การสำรวจ การตั้งคำถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การระบุ การจำแนก การจัดลำดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่   การตีความ  การให้เหตุผล เป็นต้น ผ่านเกมการศึกษาจากต่างประเทศ และกิจกรรมที่ได้รับการคิดค้นมา เพื่อดึงศักยภาพของเด็ก เด็กที่เรียนระดับนี้จะได้รับการฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับงาน มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ ตามหลักตรรกะได้สมวัย กิจกรรมการฟัง จะช่วยให้เด็กสามารถจับใจความได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้รับองค์ความรู้ได้รวดเร็วขึ้น