Talented

Talented0

คอร์สเน้นทักษะความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความรอบคอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เผชิญได้